STT

Họ Và Tên

Năm sinh

Học vị

Đơn vị công tác

Giảng viên tại trường

1

Bùi Thanh Hoa

05/9/1981

PGS.TS

Khoa Ngữ Văn

2

Hà Thị Mai Thanh

15/9/1986

Tiến sĩ

Khoa Ngữ Văn

3

Trần Thị Lan Anh

08/12/1979

Tiến sĩ

Khoa Ngữ Văn

4

Ngô Thị Phượng

25/12/1976

Tiến sĩ

Khoa Ngữ Văn

5

Nguyễn Hoàng Yến

09/01/1960

Tiến sĩ

Phòng HC-TH

6

Nguyễn Văn Bao

16/8/1957

Tiến sĩ

Khoa Ngữ Văn

7

Vũ Tiến Dũng

19/5/1959

Tiến sĩ

Khoa TH-MN

Giảng viên thỉnh giảng

1

Phạm Hùng Việt

 

PGS.TS

Viện Từ điển&BK Thư VN

2

Nguyễn Thiện Giáp

 

GS.TS

Trường ĐH Quốc Gia Hà Nội

3

Trần Trí Dõi

 

GS.TS

Trường ĐH Quốc Gia Hà Nội

4

Nguyễn Văn Khang

 

GS.TS

Viện Ngôn ngữ học

5

Đặng Thị Hảo Tâm

 

PGS.TS

Trường ĐHSP Hà Nội

6

Nguyễn Văn Hiệp

 

GS.TS

Viện Ngôn ngữ

7

Đỗ Việt Hùng

 

GS.TS

Trường ĐHSP Hà Nội