STT

Họ Và Tên

Năm sinh

Học vị

Đơn vị công tác

Giảng viên tại trường

1

Nguyễn Triệu Sơn

23/01/1963

PGS.TS

Ban giám hiệu

2

Trần T Thanh Hồng

09/8/1963

Tiến sĩ

Khoa TH - MN

3

Mai Anh Đức

23/11/1975

Tiến sĩ

Khoa Toán - Lý - Tin

4

Vũ Tiến Dũng                

19/5/1959

Tiến sĩ

Khoa TH - MN

5

Vũ Quốc Khánh

02/9/1963

Tiến sĩ

Khoa Toán - Lý - Tin

6

Phạm Văn Lực

12/8/1962

Tiến sĩ

Khoa Sử - Địa

7

Nguyễn Văn Hồng

19/6/1968

PGS.TS

Phòng ĐT Sau đại học

Giảng viên thỉnh giảng

1

Nguyễn Quang Ninh

 

PGS.TS

 

2

Lê Thu Nga

 

GS.TS

Trường ĐHSP Hà Nội