1.Thông tin chung của đơn vị

Tên phòng: Phòng Đào tạo Sau Đại học

Địa chỉ: Tầng 3 nhà Điều hành Trường Đại học Tây Bắc

Số điện thoại: 0212.3751.710

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ chính trị, đào tạo

2.1. Lịch sử hình thành

Phòng Đào tạo Sau đại học được thành lập theo Quyết định số: 243/QĐ-ĐHTB-TCCB ngày 12/4/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc trên cơ sở tách từ Phòng QLKH&QHQT.

2.2. Cơ cấu tổ chức: Phòng Đào tạo Sau Đại học có 5 cán bộ, viên chức

Số TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Đoàn thể

1

Nguyễn Văn Hồng

GVC, PGS.TS

Trưởng phòng

Đảng viên

2

Khổng Cát Cương

GVC.Tiến sĩ

P. Trưởng phòng

Đảng viên

3

Lê Thị Thanh Huyền

Thạc sĩ

Chuyên viên

Đảng viên

4

Đặng Thị Minh Huệ

Cử nhân

Chuyên viên

Đảng viên

5

Nguyễn Anh Tuấn

Thạc sĩ

Chuyên viên

Đảng viên

 

2.3. Nhiệm vụ chính trị, đào tạo

2.3.1. Nhiệm vụ chính trị

Phòng Đào tạo Sau đại học có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong quản lý các công việc sau:

Quản lý các hoạt động liên quan đến công tác đào tạo Sau Đại học

Quản lý các hoạt động liên quan đến công tác viết, in ấn, xuất bản giáo trình của nhà trường.

2.3.2. Các ngành đào tạo trình độ thạc sỹ

Lý luận và PPDH bộ môn Toán

Ngôn ngữ Việt Nam

Lý luận và PPDH Tiểu học

Sinh học thực nghiệm

2.3.3. Liên kết đào tạo trình độ thạc sỹ

Liên kết với các cơ sở đào tạo Sau đại học để đào tạo nguồn nhân lực có trình độ thạc sĩ cho Trường và các tỉnh vùng Tây Bắc.

2.3.4. Xuất bản giáo trình

Tổ chức, quản lý việc biên soạn, in ấn, xuất bản giáo trình theo kế hoạch của Nhà trường.

3. Phương hướng phát triển

Tiếp tục xúc tiến mở các mã ngành đào tạo thạc sỹ đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của địa phương. Đẩy mạnh công tác viết giáo trình đảm bảo phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của giảng viên, học viên và sinh viên.